ชื่อ ว่าที่  ร.ต. วัฒนา  ไกรนุกูล
 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต2
 เกิดวันที่   22  กรกฎาคม  2497

 ภูมิลำเนา(เกิด) 

 ประวัติการศึกษา
       ระดับประถมศึกษา    โรงเรียนเทศบาลเสนาเมือง
       ระดับมัธยมศึกษา      โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
       ระดับปริญญาตรี       ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) ม.สงขลานครินทร์
            ระดับปริญญาโท       การศึกษามหาบัญฑิต  (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ประวัติการรับราชการ
       พ.ศ. 2520     อาจารย์ 1 โรงเรียนพิปูนสังฆ์รักษ์ประชาอุทิศ  อ.พิปูน  จ.นครศรีธรรมราช   
       พ.ศ. 2526     ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอพิปูน  จ.นครศรีธรรมราช           
       พ.ศ. 2527     ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอขนอม  จ.นครศรีธรรมราช    
       พ.ศ. 2528     ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช    
       พ.ศ. 2529     ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอพิปูน  จ.นครศรีธรรมราช  
       พ.ศ. 2529      ศึกษาธิการอำเภอกิ่งบางขัน    จ.นครศรีธรรมราช  
       พ.ศ. 2533      ศึกษาธิการอำเภอเคียนซา   จ.สุราษฏร์ธานี  
       พ.ศ. 2533      ศึกษาธิการอำเภอเมือง  จ.ระนอง
       พ.ศ. 2535      ศึกษาธิการอำเภอเชียรใหญ่   จ.นครศรีธรรมราช
       พ.ศ. 2536      ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดสตูล     
            พ.ศ. 2540      ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
            พ.ศ. 2545      ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ 
            พ.ศ. 2546      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2
            พ.ศ. 2547      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1
            พ.ศ. 2549      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2  
            พ.ศ. 2550      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2