ชื่อ นายสิทธิศักดิ์  ทองคำ
 ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต2
 เกิดวันที่    22  มีนาคม  2501 

 ภูมิลำเนา(เกิด)  บ้านหนองตาแต้ม  ต.หนองตาแต้ม  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์

 ประวัติการศึกษา
       ระดับประถมศึกษา   ป. 7  โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล)  อำเภอปราณบุรี 
                                        จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
       ระดับมัธยมศึกษา     ม.ศ. 3  โรงเรียนเมืองปราณบุรี  อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
       ระดับปริญญาตรี     ป.กศ.สูง  วิชาเอกคณิตศาสตร์  วิทยาลัยครูเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี
                                         พ.ม.  ศึกษาด้วยตนเอง  (วิชาครู/ภาษาไทย/สังคมศึกษา/วิทยาศาสตร์)
                               ศษ.บ. วิชาเอกบริหารการศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 2)
                                         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประวัติการรับราชการ
      14  พ.ค.2522    ครู 2 โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
                                  (องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ)
       2  ต.ค.2525    อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
                                  (สปช.)
     
     21 พ.ค. 2529     ครูใหญ่โรงเรียนบ้านคุ้งโตนด  อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     
     15 ธ.ค. 2530      ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเบญจพาส  อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์        
     16 ก.ค. 2534      นักวิชาการศึกษา 5  สำนักงานศึกษาธิการอำเภอปราณบุรี 
                                  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (สป.ศธ.)
 
     13 ส.ค. 2535     ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอชานุมาน  จังหวัดอุบลราชธานี
     20 ก.ค. 2536     ศึกษาธิการอำเภอ  กิ่งอำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร    
     11 ม.ค. 2537     ศึกษาธิการอำเภอ  อำเภอผาขาว  จังหวัดเลย    
     14 ธ.ค. 2537     ศึกษาธิการอำเภอ  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
      1 ธ.ค. 2541     ศึกษาธิการอำเภอ  อำเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     16 พ.ย. 2542      ศึกษาธิการอำเภอ  อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
       7 ก.ค. 2546      ศึกษาธิการอำเภอ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (สพฐ.)
       1 ต.ค. 2546     ศึกษาธิการอำเภอ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
    24 ธ.ค. 2547    เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
     19 ก.ย. 2549      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2