หน้าแรก Best Practices ระเบียบกฎหมาย วิเคราะห์ผลการสอบ กระดานข่าว บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย โปรแกรม แบบฟอร์ม ท้องถิ่นของเรา ตำแหน่งงานว่าง
     ผู้บริหาร
     ผอ.สพป.ปข.2 พบเพื่อนครู
     ข้อมูลผู้เข้าใช้
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: ohuqej
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 878

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 7
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 7
     เว็บไซต์ กลุ่ม/หน่วยฯในสำนักงาน

 กลุ่มอำนวยการ
 บริหารงานบุคคล
 กลุ่มนโยบายและแผน
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 สำนักงานลูกเสือ สพป.ปข.2
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

     เงินเดือนออนไลน์

     Web Guidelines


ดาวน์โหลดหนังสือเก่า myoffice ปี 2555

 MOENet
 mail สพฐ
 pran_sak 
 kru pooky
 techno_old
 techno_new
 วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
 ชมรมครูภาษาอังกฤษ
 ชมรมครูคณิตศาสตร์ 
 โรงเรียนขนาดเล็ก สพท.ปข.2
 ชมรมศึกษานิเทศก์ ร.ร.ขนาดเล็กภาคใต้
 คำสั่งจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน 

     Web_Link

           
                กลุ่มสารสนเทศ
        คู่มือ DataCenter
    
VDO การจัดทำ ปพ.1-3

     ท้องถิ่นของเรา

 เว็บไซต์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สนง.จัดหางานจังหวัด  

  

     รายงานการประชุม สพป.ปข.2

  

     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

  นโยบาย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (UPDATE)

     ข้อมูลการพัฒนา

  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
  การพัฒนาด้วยระบบUTQ

     ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
     ผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ประวัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

      


        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ได้บัญญัติสิทธิ และเสรีภาพ ด้านการศึกษา ของปวงชน ชาวไทยไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า สิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และในบทเฉพาะกาลมาตรา 335(3) ได้กำหนดให้รัฐ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ภายในเวลาห้าปี หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้ ดังนั้น รัฐจะต้องดำเนินการตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้และต้องเตรียมการให้พร้อมที่จะจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
        พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งถือเป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรก ของไทย ที่กำหนดแนวทาง การจัดการศึกษาพื้นฐาน ให้แก่ประชาชนชาวไทยให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ มาตรา 10 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้ บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย          เพื่อเป็นการตอบสนองตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกอบกับ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ตั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด ศึกษาดังกล่าวต้องยุบมารวมกัน หน่วยงานดังกล่าวคือ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ

         ในส่วนการศึกษาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการรวมสำนักงานการประถมศีกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงาน สามัญศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเขตพื้นที่การศีกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เขตการศึกษา ได้แก่ เขต 1 ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เขตที่ 2 ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบ คีรีขันธ์ ครอบคลุมการศึกษาจำนวน 4 อำเภอ ได้แก่อำเภอหัวหิน ปราณบุรี สามร้อยยอด และกุยบุรี ซึ่งตั้งอยู่ทางด้วยทิศเหนือ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
                                                                                                                   กลับหน้าแรก 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-03-26 (7703 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 12 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร. 0-3262-1445 , 0-3262-3780-2  โทรสาร. 0-3262-1807 
E-mail Webmaster : kon_41@hotmail.com 
ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม